HAMMERSMEDSLEKTA PÅ ROMNES OG HAMMERSMEDSLEKTA KABBE

10.11.2022

Plassen Kabbe nerafor brakka i Ekornrød som ligger lengst te høyre. Pillerud ligger te høyre for Kabbe.


Jeg og fleire med meg har lurt på familienavnet Kabbe. Vi veit at mange av disse familiene har hatt sitt arbeide på jernverket. Ein teori har vært at de første med navnet Kabbe skulle komme fra det store utland, muligens Tyskland. Var det slik?

Ved Romnes kjerke ligger de første hammersmedane begravd. Det er tre flotte jernkors etter dem som etterslekta har fått laga. Den første som kom og virka ved Holden va mester Oluf Pedersen ? - 1665:» MESTER OLUF PEDERSØN HAMMERSMEED ANNO 1665». På andre sida av korset leser vi minneorda over sønnen: «herunder hviler Niels Ollsøn forrige hammersmed ved Holden Jernwerk. Døde anno 1703 26 aprilis alders 59 aar».

Hammersmed NIELS OLLSØN 1644 - 1703


                                                             Mester Oluf og sønnen Niels sin gravplass.

På det yngste korset nærmest kjerka kan vi lese:» her under hwiler den salige mand Hammermester Hans Knudsen fød den 20.....» . I kjerkeboka over døde i 1800: Hammer mæster Hans Knudsen, ved Romenæs, 47 Aar 32 Uger. Død efter nogle Timers Sygdom. På motsatt side står det meir, men det er utydelig. Dessuten har innrisseren rissa teksten inn oppned i forhold te motsatt side!

På korset nærmest muren står det på eine sida:» her under hviler Peder Ollsøn døde 1681/7 den 16 augusti». Det som står videre er rissa inn seinere: « her under hviler den salige mand Mogns Olsøn Hammer...» « den forige».

På den andre sida av korset leser vi: «her under hviler den salig Mo*gens Niels Søn forrige Hamer». På det vertikale jernet leser vi:» smed ved Holden verk døde den 24 februari 1742» lenger nede følger:»Er fødde 8 juli 1711 og døde 12 mars 1784».

Oluf Pedersøn (? - 1665) har da tre sønner som alle ligger på Romnes. Peder Olsøn dør i 1681/7, broren Mogens har mest sannsynlig overtatt Hammermester tittelen etter sin bror Peder. Mogens dør etter Peder og han blei da etterfulgt av den siste broren, Niels, som døde i 1703.

Niels fekk sønnen Ole som er nevnt på det eine jernkorset ved sin død i 1742.

Dessuten har altså Mogens Nielssøn vært hammersmed eller mester. Han har helst vært ein anna sønn av Niels Olsøn og må også være død før 1720. Han er det ikke spor etter i kjerkebøkane.

Hammersmed OLE NIELSØN ca 1680 - 1742

Har gravminne etter seg på Romnes.

I 1718 er Ole Nielsen hammersmed fadder. Vi kan da gå utifra at han har hatt sitt virke på verket heile sitt liv.

I 1730 er Ole fadder sammen med sin 22 år gamle sønn, Niels. Maria Bomhoff er også fadder.

Videre er Ole Nielsen fadder i 1731 sammen med Maria og Bertel Bomhoff.

Året etter er Ole Nielsen fadder igjen og ført som hammersmed. I 1733 er han nok ein gang fadder og hammersmed. Andre faddere er Bertel og Maria Bomhoff. Vi ser at Ole har hatt nær kontakt med forvalter Bomhoff. Det er helst Ole som har vært sjef på hammerbruket Holden på denne tida.

Ole har gifta seg før våre kjerkebøkar tar te, men ein del av ungane « røper seg» gjennom hvem de har vært faddere te.

Ole va trulig gift med Sara Clemmetsdatter (1676- 1754). Sara Clemmetsd., 78 Aar 9 Mnd. og 20 Dage, ved Rommenæs. Ho va fadder kun sju ganger og to av de va Ole også fadder. Dessuten oppkaller tre av fire unger ei datter for Sara. Sønnen Niels får bare ei datter vi veit om og ho får navnet Ingeborg.  Sara er et fremmed navn på denne tida, så Sara Clemmetsdatter passer inn som Ole si kone. I tillegg oppkaller sønnen Mogens ein sønn Clemmet etter morfar.

MESTER MOGENS OLSEN Kaasen 1712 - 1784

Mogens gifter seg i 1737 med Anna Trondsdatter Sagene. Mogens gifter seg da med ei søster av brorens kone. Unger i Holla:

Clemmet 1737- 1737 :17 dager. Fadd: Ole Nielsen, Niels Olsen, Anders Tronsen, Kirsten Ledvordsd., Ingebor Olsd.

Kiøstol 1738 - 1738 : 15 uger. Fadd: Ole Nielsen, Ole Axelsen, Jon Steensen, Maren Tronsd., Inger Olsd.

Thron 1740 - 1799 på Kåsa. Trond gifter seg i 1766 med Maren Pedersdatter. Tron er da ført hammersmed svend.

Faddere ved Tron sin dåp: Hans Kaasen, Hans Hougen, Peder Tronsen, Inger Olsd., Ingebor Olsd.

Ole 1748 - 1806 på verket.

Fadd: Jon Steensen, Anders Tronsen, Jon Tronsen, Maren Findsrud, Maren Hansd. Kringlefæt.

Ole lever i 1782 og er gift med Berthe Andersdatter. Ole er ført under jernverket. De gifter seg i 1778 og Berthe va fra Tufte. Ole er ført Kåsa ved bryllup. De får seks unger, alle jenter.

Sara 1751- 1752 : 9 uger. Fadd: Gunder Tronsen, Clemmet Nielsen, Knud Hansen, Inger Olsd. Wrk.,

Clemmet 1753 - 1808. Fadd: Anders Tronsen, Gunder Tronsen, Jon Tronsen, Inger Olsd. Wrk., Ingebor Olsd. Saugbr.

Clemmet Mognsen Kaasen er konfirmant i 1770. Han gifter seg i 1775 med Taran Halvorsdatter Hegland. Clemmet og kona får to unger i Holla, siden finner vi dem på Røysland og te slutt på Ugge der Clemmet dør.


Mogens og Anna må flytte te Hørtehammeren rundt 1753 og tebake te Holla og Ringsevja før 1762. Da har de fått døtrene Ingeborg og Kirsten:

I generalmantall for 1762 finner vi Mogens Olsen og kona Anna Tronsdatter på Ringsevja. De har ungane Tron, Ole , Ingeborg og Kirsten heime.

Ingeborg gifter seg og dør på Jøntvedt i 1802, 61 år.

I boka «Ulefos Jernværk 1778» leser vi at jernverket dette år kjøper 11 plasser som lå under prestebolet. På disse plassane budde det verksfolk. Verket måtte likevel betale 108 riksdaler i årlig leie te presten. Videre betalte bebuarane leie te verket. Denne va bare ein tredjedel av hva verket betalte te presten. 

Her får vi høre at Mogns Olsen hadde vært den forrige hammermester ved den nye Hørtehammaren. Mogens betaler 4 riksdaler i årlig leie.

I manntallet for 1782 lever både Mogens og Anna. De bur i Kåsa hos sønnen Tron og kona Maren Pedersdatter. De har ungane Peder, Mogens og Anne.

Når vi undersøker konfirmantene i Holla, finner vi ei datter av Mogens. Lisbet Mogensdatter Kaasen er konfirmant i 1753. Ho er da født rundt 1735. Det betyr at Anna va kone nummer to for Mogens!Lisbet er fadder i 1753 og mye tyder på at ho gifter seg utafor bygda. 1 1782 finner vi enka Lisbet Kaasen og ein sønn og ei tjenestejente på Kaasen.


Videre har vi konfirmant Ingeborg Mognsdatter Kaasen i 1758. Ho må være født rundt 1742 og da helst under Hørtehammeren. Ho gifter seg i 1771 med soldat Jens Pedersen Omtvedt.

Så er søstera Kirsten Mognsdatter Kaasen ( 1746-1769)konfirmant i 1760. 1769: Kirsten Mogensd. østre Kaasen, 23 Aar, 10 Mnd., 14 Dage, ved Rommenes.

Dette må bety at Mogens har hatt fleire perioder på Hørte. Han har vært der før 1736 og ein periode mellom 1741 og 1747.

1784: Mester Mogens Olsen Kaasen, 72 Aar 34 Uger 4 Dage.

1782 : Anna Tronsd. østre Kaasen, 71 Aar 25 Uger 2 Dage.


I 1747 har vi et skifte på midtre Jøntvedt etter Halvor Evensen. Her kommer det fram at brødrene Mogens- og Niels Olssønner har tegode 20 riksdaler. Dessuten bur begge brødrene på Kaasen. Vi ska undersøke denne plassen videre.


INGEBOR OLSDATTER

Ingebor er fadder med bror Mogens i 1734 og ho bur på Kasen.

I 1737 gifter ho seg med Christen Jonsen sagbruket. Unger:

Niels 1738. Fadd: Niels og Mogens Olsen, Jon Halvorsen, Maria Ulefos, Inger Olsd., Dorthe Jonsd.

Hans 1739. Fadd: Mogns Olsen, Christen Jonsen ældre, Maria Ulefos, Inger Olsd.

Ole 1742. Fadd: Mogns Olsen, Hans Pedersen, Niels Henrichsen, Maren Tronsd., Inger Olsd.

Sara 1744. Fadd: Mogns Olsen, Lars Hansen, Thomas Nielsen, Maria Ulefos, Inger Olsd.

Jon 1746. Fadd: Mons Olsen, Hans Pedersen, Hans Bentsen, Mari Tronsd., Inger Olsd.

Christen Jonsen 1714-1746. Han drukna i Vrangfoss.

Vi finner ei Ingeborg Olsdatter ved Hørte som har gjeld te verket i 1778. Den er under ein riksdaler. Det er mulig «vår» Ingeborg gifter seg om igjen og fløtter te Hørte.

Ingebor dør ikke i Holla.

INGER OLSDATTER

I 1731 gifter Inger seg med Bent Thomassen verket(1688 - 1740). Unger:

Thomas 1732 - 1732 Fadd: Hans Hougen, Niels Olsen Kasen, Mogns Olsen Kasen, Kirsten Tausan, Maren Tronsd.

OBS: Legg merke te brødrene Niels og Mogens bosted. De er ikke ført på Finsrud, men Kasen. Dette er likevel samme buplassen. Det betyr at Finsrud va ein del av dagens Kåsene, eller peker det på dagens Kåsa? Broren Mogens sine ungar er ført på østre Kåsa ved konfirmasjoner og dødsfall.

Thomas 1733. Fadd: Ole Nielsen, Niels Olsen, Mogns Olsen, Inger Katrine Herrestad, Anne Johannesd.

Sara 1735. Fadd: Ole Nielsen, Thomas Thomasen, Mogns Olsen, Birte Hougen, Maren Tronsd.

Gunnil 1736 - 1737 Fadd: Hans Hougen, Niels Olsen, Ole Axelsen, Madame Marie Bomhoff, Anna Johannesd.

Ole 1738 - 1741 Fadd: Niels og Mogns Olsen, Christen Dalen yngre, Madame Maria Bomhoff, Margrete Bomhoff, Maren Tronsd.

Gunnil 1740. Fadd: Mogns Olsen, Thomas Henrichsen, Ole Axelsen, Maren Tronsd., Ingebor Olsd.

Hammermester NIELS OLSEN  1708 - 1782 Finsrød

Har gravminne etter seg på Romnes.

Niels er ved død i Holla ført som forrige Hammermester og busatt på Finsrød. Dette va buplassen for hammermestrene. Han må som broren Mogens betale leie i 1778. Den er på 7 riksdaler og han er ført som den forrige hammermesteren ved Holden Hammer.

 Han er fadder i 1730 sammen med blant anna kona te Engebreth Bomhoff, Maria. Engebreth er forvalter på verket og ein mektig mann i Holla samfunnet. På dette tidspunktet er Niels rundt 22 år, men har tydeligvis pondus i samtida. Mye peker i retning av at hans far også hadde ein viktig stilling på verket. Samme år er Niels Olsen og Ole Nielsen faddere sammen med Maria Bomhoff. Ole Nielsen er hans far.

 I 1762 har buplassen navnet Kaasen:
(Mæster) Niels Olsen og Maren Tronsdatter.
Halvor Olsen. Tiener.
Maren Tygesdatter. Tiener.
Christine Hansdatter. Tiener.
Ole Nielsøn og Karen Tygesdatter er også ført her og det er eldste sønnen og kona fra nedre Sannes. Broren Mester Mogens bur på østre Kaasen.  Bur Mester Niels på nordre Kaasen?  Vi kan tenke oss da at østre er nedre Kåsa og vestre er øvre Kåsene. I Holla minner fra 2022 hevder Nils Johan Stoa at Finsrot skulle være plassen han voks opp på. På kommunens heimeside går denne plassen i dag under 12/159. Det er da mulig at denne plassen blei kalla Kaasen opprinnelig. Hammermester Niels Olsen kan ha blitt lei navneforvirringa rundt ulike Kaasen plasser i bygda og han har hatt et ønske om å sette sitt stempel på buplassen. Han er navngiveren av Finsrot/ Finsrød plassen. 

Går vi fram te 1782 bur han på Finsrød :

Niels Olsen Finsrød (Enkemann?)

+Niels Olsøn (Ole Nielsøn?)

Tienestefolch: Stenulf Olsøn, Anne Christensd.

Broren Mogens dør også som hammermester, men han har da budd nede i Kåsa.

I 1732 gifter Niels Olsen verket seg med Maren Trondsdatter sagbruket. Maren er fadder i 1745, 1747 og 1756. Ho bur da på Finsrud.

Unger:

Ingebor 1733 -1742 Fadderne er 3x Bomhoff, Mogens Olsen og Ole Nielsen, Niels sin far.

Ole 1736 - 1787 på nedre Sannes

Faddere: Niels sin far, Mogens Olsen, Inger Olsdatter, Ole Axelsen og Inger Herrestad.

Sønnen Ole Nielsen  følger først i farens fotspor, men avslutter sitt korte liv som bonde på nedre Sannes. Hammersmed svennen Ole Nielsen Finsrød gifter seg i 1759 med Karen Tygesdatter Sannes. Ole er nevnt som fadder på Finsrød sju ganger mellom 1754-1770 og kona Karen Tygesdatter fire ganger i 1760 åra på Finsrød. I 1764 er begge faddere og de bur på Kaasen. Ole er også ført Kaasene i denne perioden. Finsrud har sogna te østre Kaasen i gamle kilder.

Unger:

Tyge 1761. Faddere: Forvalter Alstrup, Monsieur Peter Bøgelund, Ole Edberg, Madame Bowman og Sara Haugen. Her ser det ut som om det er den øverste ledelse på jernverket som er faddere.

Niels 1762. Fadd: KrigsRaad Heithman, Forvalter H. Alstrup, Monsieur Christen Riis, Madame Marrichen Altenburg, Mademoiselle Maria Anna Schøn.

Inger 1764. Fadd: Johannes Marsmester, Christen Smed, Erich Skoleholder, Inger Olsd., Ingebor Mognsd.

Tyge 1769. De bur fremdeles på Finsrød. Fadd: Jon Steensen Wrk., Steen Jonsen, Tron Mognsen, Karen Helgesd. Wrk., Anna Jonsd. Wærket.

Vi ser nå at fadderne er verksfolk. Har Ole Nielsen gjort seg upopulær blant ledelsen på verket?

Tyge 1771. Familien bur nå på nedre Sannes.

Maren 1772. Fadderne er nå gårdbrukere og Ole er ikke lenger verkets mann.

Svenche 1774.

Gunder 1777.

Thron 1778.

Ingeborg 1780.

Aaste 1784.


           SKIFTE ETTER OLE NIELSEN SANNES FRA 1787


Fra 1747 og te 1765 er Niels Olsen(1708-1782) forlover fleire ganger og ført som hammersmed.

Kona te Niels Olsen, Maren Trondsdatter,dør i 1781 på østre Kaasen75 Aar 33 Uger 4 Dage.              SMEDSLEKTA KABBE

Lesere av denna bolken tidligere vil stusse nå - og med rette. Her er det forandringer tenker du og det er rett! Han som er første bruker av navnet Kabbe i Holla het Ole Nielsen. Jeg trudde lenge at Hammermester Niels Olsen vi akkurat så på va hans far. Ole Nielsen så ut for å være ført født i 1766 i kjerkeboka for Sauherad. Heldigvis er det fleire som driver med gammal lokalhistorie som har kunnskap ein manglar sjøl. I detta tilfellet va det Ole Bjørn Darrud som har nettstedet simt.no Detta nettstedet byr på historier og ikke minst slektsforbindelser i området  Lunde- Bø og Sauherad. Denne sida anbefalas på det varmaste! 

Far te denna Ole Nielsen født 1766, levde livet sitt på plassen Bråkansrud i Sauherad og va ikke hammarmester Niels Olsen. Her va det bare å innse feilen og jobbe videre! Før jeg hadde fått summa meg, hadde Ole Bjørn Darrud løst denna nøtta!


     Hjelpesmeden NIELS OLSEN KABBE ( ca 1735 - 1807 ) ved Hagnes Hammer

                                                 

Hagnes hammerverk blei starta som et underbruk for Fritzøe Jernverk ved Larvik. Her finnes det spor etter faren te Ole Nielsen Kabbe som havna i Holla. I folketellinga i 1801 lærer vi at hjelpesmed Niels Olsen er 66 år og i sitt andre ekteskap med Sara Jensdatter på 68 år. Sara dør i 1809 og ført 72 år. De har ei datter buanes heime i 1801, Severine, på 23 år. Hjelpesmed er vel det samma som smedsvend. Niels hadde tidligere tjent te livets brød ved Nes hammarverk i Brunlanes. Vi er nå i området ved Helgeroa i Vestfold. Niels får sønnen Hans i 1768, men han lever bare i 14 dager. I mai 1769 kommer dattera Ingeborg, men ho dør alt i juli. I oktober 1770 kommer sønnen som havner i Holla, nemlig Ole. Så følger Hans i oktober 1773 og Sara Jensdatter er ført som mor. Ingeborg blir født i 1775. Alle disse ungane blir født mens Niels er ansatt ved Nes hammerverk i Brunlanes. Dattera Severine blir født i desember 1777. Nå har faren Niels blitt ansatt ved hammarverket på Hagnes i Hedrum. Videre finner  vi detta i kjerkeboka for Hedrum:


Hedrum kjerkebok og mars 1777: Niels Kabbe er fadder med noen av de samma som er faddere i datter Severine sin dåp detta året. Anna Carina Hansdatter, Peder Hansen og  Christen Sørensen  er i begge dissa føringane og beviser at denna Niels Kabbe er den samma som Niels Olsen. Det er verksfolk heile gjengen. Detta er da første gang Kabbe navnet er ført!

            I februar 1778 er Sara klar for nye kjerkebesøk etter fødselen te Severine: Niels Kabbes hustrue               Grønt viser området for hammaren Nes i Brunlanes og rødt hammaren ved Hagnes i Hedrum

I folketellinga for 1801 står det at Niels Olsen va i sitt andre ekteskap. I juni 1768 gifter han seg med Maren Olsdatter: Hvem Maren eventullt skulle være mor te er usikkert. Ho er død før 1773, fordi Sara er ført som mor for sønnen Hans.


Niels og Maren gifta seg i Svarstad kjerke:

                                 Middelalderportal i Svarstad kjerke som Niels og Maren gjekk i mellom
  OLE NIELSEN KABBE (1770 - 1834 )SITT LIV


I 1801 KAN han bu hos mestersmeden Knud Hansen og kona Maren Rasmusdatter på Storskott under Gåra i Bø. Maren va datter av Rasmus Jensen i Holla og han har trulig vært marsovnmester der. Sønnen te Rasmus blei det.( Se under Bærland på denna sida). Knud og Marens eldste, Hans Knudsen, dør i 1800 i Holla som hammermester. Vi ska ikke se bort fra at mestersmeden Knud har forbarma seg over Ole og ville kanskje hjelpe denna nykommeren. Ole er ført som smedsvend som faren sin og fødselsdatoen er satt te 1778. Detta kan synes som et stort avvik, men i 1815 bur Ole på Darrud med kona Anne Marie og dattera Margrethe på to år. Ole sitt fødselsår i 1815 er satt te 1765, så vi ser store sprik i ført fødselsår.

Lørdag 18. april 1812 gifter Ole Nielsen seg på Hollahøgda i den vesle steinkjerka der. Ole jobber fremdeles på Hørte og han bur på Darrud under Kise. Den utkårede er Anne Marie Hansdatter. Rundt 1830 har familien kommet te Holla og han fører seg som Kabbe da han dør i 1834. De skulle komme te å få sju unger, der seks av dem er født under Hørtehammaren. Den yngste blei født i Holla og er forfar sammen med broren Hans Severin te alle som heter Kabbe i dag!


                                        ANNE MARIE HANSDATTER VERKET 1791 - 1862 SINE ANER

Før vi ser på ungane etter Anne Marie og Ole, må vi se litt på slekta te Anne. Faren va Hans Johannessen og verksmann( 1765-1810). Mora va Margrethe Hansdatter verket (1766-1842).

Hans va sønn av Marsmester ved Holden jernverk, Johannes Rasmussen. Denne slekta kom fra Fyn i Danmark( Se Bærland). At Ole blei spleisa med Anne Marie va ingen tilfeldighet. Under oppholdet i Bø hos Mestersmeden Knud og kona Maren har praten gått. Maren har trulig fungert som kirsten giftekniv. Maren va nemlig søster av Marsmester Johannes Rasmussen og tanta te svigerfaren te Ole!

Ole si svigermor va altså Margrethe Hansdatter. Hennes foreldre va Hans Mortensen verket og Giertrud Hansdatter. Giertrud va født i 1728 av Hans Gundersen og Margrethe Eriksdatter. Margrethe va født i 1706 av  Erik Clemmetsön og han dreiv gjestgiveri på Ulefoss med alle rettigheter. Faren hans va Clemmet Mogensön Giönge og styrte sagbruka i Ulefossen.

Anne Marie va oppkalt etter kona te gjestgiveren, for ho het Anne Marie Larsdatter og va tippoldemor te Ole Kabbe si kone!              UNGAR ETTER OLE NIELSEN KABBE OG KONA ANNE MARIE HANSDATTER


 MARGRETHE OLSDATTER 1813, 

gifter seg i 1832 med Johannes Tollefsen fra Herre. De hadde opphold på Tveit begge to. Den eine forloveren er Hammermester Thron Monsen. Margrethe er fadder i broren Johannes sin dåp i 1832.

Hammermester Tron Mognsen er født i 1798: Mogens Tronsen Kaasen og Anneche Knudsdatters Tron.


De er ført på Tveit som faddere og siden på Holla. Rundt 1840 flytter de fra bygda. Jeg finner dem heller ikke i 1865 tellinga. Margrethe er oppkalt etter bl a mormor og mange fleir.

NIELS OLSEN 1816 - 1883 

Niels Olsen Kabbe bur i Ekermogata 302 på Kongsberg i 1865. Han er ført født i Bø og det stemmer. Han er tømmermann og gift med Karen Marie Tostensdatter fra Sandsvær(1793-1877). Ho va 71 år, Niels 50. Han er den einaste Kabbe i tellinga i 1865. Han er nevnt i ei Kongsberg avis fra 1873 og i 1880 går huset på Kongsberg på tvangsauksjon. I 1851 jobber han i sølvgruvene. Han er da ført Niels Kabbe.  Da han døde, va han gift med Emilie Ellingsen.

                                                              Niels er oppkalt etter farfar


SARA OLSDATTER 1818

I 1842 gifter Sara Olsdatter verket seg med Christen Svendsen Klovdal . Saras far er ført Ole Nielsen verket. Klovdal må være ei feilføring i kjerkeboka, for i 1865 sitter Sara som enke på Klovholt i Solum med tre unger. Ho lever i 1891, men i 1900 er ho død. Finner ho ikke i kjerkeboka for Solum i denne perioden.

                                           Ført i kjerkeboka for Sauherad i 1818  og oppkalt etter farmor


HANS OLSEN 1821 

ser ut te å være død før familien flytter te Holla rundt 1830. Hørteverket brenner på denne tida og blei aldri bygd opp igjen.


                                                              Hans blei oppkalt etter morfar


ANNE OLEA OLSDATTER (1825 -1888) 

gifter seg i 1846 med Johannes Johannessen Wærket.( 1822-1862 på Helgeroa) Johannes er fadder i 1836 og bur på Bakken.

                                                          Anne Olea er helst oppkalt etter sine foreldre!Unger:

Johannes 1847 - død mellom 1908/10   Former Johannes gifter seg i 1879 med Inger Sørine Christensdatter (1846-1892). Ho va datter av Christen Svendsen Klovholt. Johannes gifter seg da med sitt søskenbarn. 

Ole 1849- 1893  Ole gifter seg i 1879 med Anne Karine Christensdatter Hegna under Baksås. Ole dør av lungebetennelse.

Nils 1852          Nils gifter seg i 1879 med sitt søskenbarn, Anne Olsdatter verket.

Andreas 1857 - 1858

Anne 1860 - 1957         tvilling. Anne er tjenestejente i 1875 hos Peder Smith som va kontorbetjent hos Cappelen. I 1891 er ho gift med Ole Halvorsen fra Rauland. De bur på Haugen i Eidsbygda.

Marie 1860 - 1938       tvilling. Marie gifter seg i 1887 med former (Karl) Andreas Andreassen på verket. Se bildet lenger nede med #


                                        HANS SEVERIN OLSEN 1828 - 1873 ført Kabbe

                                      Hans Severin er oppkalt etter morfar og tante Severine


Han gifter seg i 1849 med Anne Svendsdatter Wærket. Hennes foreldre va Svend Olsen Wærket og Inger Larsdatter.

Hans Severin og Anne får ein dødfødt gutt i 1851 og Anne dør fire dager etter,25 år.

Hans Severin gifter seg i 1853 med Marthe Hansdatter Wærket(1829-1915 på Ringsevja). Ho va datter av Hans Hansen Bærland, Wærket og Kirsten Eriksdatter. Det er denne Hans Hansen som bruker Bærland navnet første gang i 1826. Dette bør du lesa meir om under bolken « Bærland : Fra Fyn te Bakken». Marthe lever i 1875: Ho arbeider noe og får i tillegg støtte fra Wærket. I 1891 bur ho sammen sønnen Hans (1870)

Hans Severin og Marthe sine unger:

Anne 1854 - 1855 på verket

Anne 1856 - 1857 på verket

Kirsten Maria 1859.  I 1900 er ho gift med sliperiarbeider Johannes Andersen fra Bø. De får sønnen Andreas Marinius i 1898 og har dattera Marie, født ca 1885.

Anne 1863- 1941 i Skien. Ho gifter seg i 1886 med sagmester Martinius Karlsen Landgraff fra Skien.

Hans 1867 - 1868. Hans Severin er ført som former.

Hans 1870 - 1949     Folketellinga i 1910: Hans Hansen Kabbe er modellsnekker. Han er gift med Cecilie Kabbe som er født i 1862 i Sverige og dør i 1948. De har sønnen Hartmann som er handelsbetjent, født i 1893. Sønnen Selmer er modellsnekker og født i 1895 - 1957. Berglijot blir født i 1897 og dør i 1960 på Lommerud. Mikalowna blir født i 1899 og ho gifter seg i 1922 med ekspiditør Nils Olav Hellem Ytterbø. Ho er ugift i 1920 og bur på Notodden. I samme leilighet i 1920 bur søstera Berglijot og hennes mann, Peder Anker Olsen Lommerud (1895-1960)fra Holla. Peder er bakersvenn.

                                                                                Hans Hansen Kabbe

Gjennom barnebarnet Selmer holdes Kabbenavnet i hevd for Hans Severin.

                                               Selmer Kabbe er ein av fleire hoppdommere i Håtveitlia i 20 åra

                                  Saksa fra verksavisa Ulefos Nytt som du leser på sida te historielaget.


                         JOHANNES OLSEN KABBE 1832 - 1900 og hans 4 koner og 16 ungar!

Johannes er den einaste i søskenflokken som va født i Holla. Han hadde jobben sin på jernverket og va arbeidsformann da han døde. Han gifter seg i 1854 med Aaste Karine Johannesdatter fra sagbruket (1828-1863 av tæring). I 1865 er han ført som sagmester og bur med sin familie på ein plass  i nærheten av Kåsene og Sandbakken. Dette er da Kabbe.

                                       Del av verksbilde fra rundt 1883. Johannes under den gule flekken.

                            Johannes er oppkalt etter morfars far, den gamle marsovnmesteren

                                                           Johannes Olsen hos fotograf Nyblin i 1880

Unger:

Ole 1854 - 1932


                                   ASLAUG OLSDATTER JØNTVEDT OG MANNEN OLE JOHANNESSEN

Aslaug hadde fått klar beskjed av faren sin at om ho gifta seg med Ole, va ho ikke velkommen heim !

                      Bildet er tatt rundt 1929 i forbindelse av Oles 75 års dag. På bildet ser vi jubilanten te venstre, Anne Høgvoll i midten og søstera Ruth Bærland te høyre. Ole er morfar te disse to jentene.


Ole er ført som former i 1910 og fremdeles gift med Aslaug Olsdatter Jøntvedt (1851-1925) og de har disse ungane:

 Johannes 1880    bur ikke heime i 1910. Johannes Olsen har flytta te Snipetorp i Skien. Han er ugift og kjøpmann. Han er den einaste i folketellinga fra 1910 som heiter Kabbe og som ikke bur i Holla!)

Anton Adolf 1882 - 1903  Han budde i Skien da han døde av akutt tarmslyng og han va kontorist.

Asta Karette Kabbe 1884 - 1976   Asta va sydame heile livet og ein stor bidragyter te at Ulefoss blei kalla lille Paris av folk som ikke budde i bygda. Ulefossingane va kjent for å væra pene i tøyet. Asta døde ugift.

Anne Karine Bruun 1889  - 1983       I tellinga i 1910 er ho ført som sypike og dette yrket har trulig ført ho te Skien. Her er ho ført død som Bruun.

Karen Susanne Sandbakken 1891 - 1974  husgjerning. Ho gifter seg i 1913 med Johan Arnt Johannessen. Han budde på Sandbakken og jobba på verket. Karen har etternavnet Sandbakken da ho dør.

De tre døtrene te Aslaug og Ole: Fra venstre: Anne, som blei gift med Ludvig Bruun i Skien. Bak står Susanne, siden gift med Johan Arnt Johannessen Sandbakken. Asta er lengst te høyre og ho døde ugift og er den siste som blei begravd på kjerkegården nerafor kjerka. Ho er gravlagt sammen med sine foreldre.

Te venstre ser vi Anne og så må det være den to år yngre Karen. Så er det trulig Anne sin 6 år yngre bror, Nils


Nils 1895 - 1965     er ikke registrert i 1910- tellinga. Han gifter seg med Inga Johanne Fiskodde. De fekk ungane Margot, Ole Johan (kalt guttemann) og Kjell Anton. I 1920 er Nils ugift og bur på Høvik. Han er på National industri og jobber som stanser ved stanseavdelinga. I aviser fra 1911 og te han dør va han veldig aktiv i indremisjonen og rundt 1911 budde han i Valebø.


                                                                                   Margot Kabbe

                                                                 Kjell Kabbe i kongens klær rundt 1955

                                            Tre søsken i Gleden. Ole Johan, Margot og Kjell i 1936/37

                                          Nils Kabbe er ein av fleire hoppdommere i Håtveitlia i 20 åra.

                                                                                                1944

                                                                                 Ungdomsbilde av Nils

                                                                           Nils O. Kabbe i militæret

                                                                         Inga Johanne og Nils O. Kabbe


                              Inga Johanne si mor: Ingeborg Karoline Hansdatter(1863-1928) 

Susanne Sandbakken - Inga Johanne Kabbe, Nils si kone - Nils Kabbe, bror av Susanne - Ludvig Brun - Anne Brun, søster av Nils og Susanne - Alma Brun

Framme har vi Kjell Kabbe og søskenbarnet Anne som blei gift Høgvoll.

                                                                                         

Ole  1886 er konfirmant i september 1901, så blir han borte.


              HER FØLGER VIDERE UNGANE TE JOHANNES KABBE, født 1832


Laura 1856         Laura emigrerer i 1881 te Oconomowoc, Wisconsin. Dette er ein liten by med 15 000 innbyggere.

Johannes 1860.   Johannes emigrerer sammen med søstera Laura i 1881 te Oconomowoc.

Nils 1862 - 1925      Nils gifter seg med Marie Christensdatter(1860-1930) fra Nyhus på Romnes. I 1910 bur dattera Aaste (f. 1888 ) heime og ho vaskar og syr. Sønnen Johannes (1894) er bakerlærling. Datter Agnes blir født i 1896. Sønnen Olav 1899 og Ingolf 1904.

Bak på kortet står det Marie Kabbe. Det er helst denna Marie som blir gift Kabbe. Ellers kan det være # lenger oppe.

I 1920 bur sagarbeider Niels Kabbe i verket nr 40. Detta va i nærheten av Oline Heggen sin cafè på nedre verket, den hadde nr 45!

Johannes Olsen(1832-1900) gifter seg for andre gang i 1864 med enke Gunhild Maria Andersdatter (1821-1866 av tæring) fra Solum. Faren er ført Anders Clausen Broen. Gunhild budde på Kastet. De fekk ingen unger.

Johannes gifter seg tredje gang i 1873 med Marthe Maria Eriksdatter fra Bergan. Ho bur på verket. De får ein dødfødt i 1873 og i 1875 dør Edvard Martinius Johannessen , 18 dage på verket.

I folketellinga fra 1875 får vi et lite tidsbilde. Johannes er nå gift med Marthe. Marthes søster, Anne Isine, er tjenestejente for dem. Sønnen Johannes er bare 15 år, men har alt begynt jobben på jernverket. Sønnen Ole fra første ekteskapet har kommet heim og er ført som tjenestegutt. Sønnen Niels har blitt tretten år. Om Johannes står det at han er husmann med jord. Videre: « bestyres av blesemasken». Dette må bety at Johannes hadde ansvaret for blåsemaskinen på jernverket. Har dette noe å gjøre med smelteprossessen? Videre setter de ei 1/2 tønne havre, 1/8 tønne rug og 2 tønner potet. Av husdyr har de ei ku.

Johannes gifter seg for fjerde gang i 1878 med Marthe Eriksdatter si søster, Anne Isine Eriksdatter. 

                                                                             Anne Isine Kabbe 1850-1938

 Anne og Johannes sitt hus på Kabbehotten. I følge Holla minner fra 1993, blei huset fløtta etter Annes død opp på Lingrenshaugen. Anne skulle ha vært ei bakstekjerring som baka for andre verksfolk mot betaling. Navnet Kabbehotten er relativt nytt. Det bare peker på at Johannes og Anne Kabbe budde her. Et navn i detta området va Hott, som betyr ei lita forhøyning. Detta va plassen som lå da ein gjekk over Dalane. Så har Kabbehotten satt seg etter de siste bebuarane på vår plass.  Kabbehottsplassen lå vis a vis dagens innkjøring te øvre verket, 20 meter te venstre for innkjøringa te Holden.Unger:

Marte Marie 1879 - 1887. Johannes er ført som oldermann. Dette betyr formann.

Edvard Martinius 1881 - 1942.    I 1900 finner vi Edvard Kabbe på Grefsen sanatorium for tuberkuløse. Han er ugift og jobber til vanlig på tresliperiet på Ulefos .

Edvard er i 1910 sliperiarbeider og har kona Valborg f 1878 fra Solum og datter Astrid 1908- 1915. Edvard er formann da Astrid dør.Halvor blir født i 1910 og dattera Anne dør tidlig (1921-1921). I 1920 bur Edvard i Ekornrød nr 97

Hans 1883 - 1965.       Johannes ført som arbeidsformann ved Hans sin fødsel.

Hans gifter seg i 1907 med enka Karen Marie Olsdatter (1874 - 1971) på verket. Ho driver hatteforretning og Hans er sliperiarbeider. Broren Edvard er forlover og er nå på verket.

I 1910: Hans og Marie og ungane Gjertrud f 1900, Johannes 1907 og Georg 1909.

                                                                        Hans J. Kabbe og Marie i 1950

Anders 1886 - 1904        Anders er ungkar og jobber på verket og får et epileptisk anfall og dør.

Martin 1889 - 1969   Martin gifter seg i 1916 med Mathilde Lovise Asgjerdsen. Martin er snekker på verket.

                                                                                                    1968


Johannes 1892       I 1920 bur han i Tinnebyen på Notodden og er elektriker. Han er gift med Edle Hansen født 1894 - 1941 fra Holla og de har dattera Gerd Anine. De budde på Åsland på Haugjordet da dattera blei født i 1919. Edle  Kabbe er gravlagt i Holla.


                                                    HVOR LÅ SÅ DENNE PLASSEN KABBE?

Hammersmeden Ole Nielsen Darud så vi jobba på Hørteverket fram te  rundt 1830. Ole hadde da kone og seks ungar med på fløttelasset te Holla. Han har rundt 1831 fått reist ein ny plass te seg og sine og denne plassen ble hetende Kabbe. Ole får bare tre år på sitt kjære Kabbe, han dør i 1834 med Kabbe som navn. Dette er første gangen navnet er nevnt i Holla.

Sønnen Hans Severin gifter seg 2. gang med Marthe Hansdatter. Ho va datter av Hans Hansen Bærland som er navngiver te dette familienavnet i 1826. ( Se om Bærland navnet på denne sida).

I Holla- minner fra 1993  blir lokasjonen te plassen Kabbe pekt ut: « Mellom Kampen  og Pilerød lå « Marthes støkke», med navn etter Marthe Kabbe, mor til Hans Kabbe d. e.»

Dette er da kone nr to te Hans Severin Kabbe!

I folketellinga i 1891 bur Johannes på Kabbe! Han er ein yngre bror av Hans Severin.  Plassen Kabbe har nr. 30 og Hestekåsa har nr. 28. Det kan tyde på at plassane lå nært hverandre. Vi må likevel huske på at det va relativt store åpne områder mellom plassane på denne tida.  

Johannes Kabbe dør i 1900 og enka bur videre på plassen med to sønner. Ho har kjøkkenhage og frukttrær og setter litt potet og litt korn. Anne Kabbe har også ei ku. Anne bur her også i 1910.

 Ved navngivninga midt på 90 tallet har noen i navnekomiteen for nye gatenavn ønska å pynte på det opprinnelige navnet som va opphavet te navnet Pilerødveien. Det rektige navnet på naboplassen for Kabbe va Pillerud. Dette ska jeg se på seinere i ein egen bolk.

 Vi har Pillerud i det mørke området. Pillerud  blei helst rivd i 60 åra. Det er ikke hus mellom Pillerud og gata Ringsevja på detta bildet, bare åkerlapper. Da må det være plassen Kabbe som ligger te venstre for Pillerud og rivd mellom 1910 og 1920! Når vi studerer bildet under, ser vi at den ytterste brakka er den yngste. Den er ikke bygd på svarthvitt bildet! Da forstår vi at plassen Kabbe ligger foran ei lang brakke og Pillerud ligger delvis foran den yngre og korte brakka! 


Da konkluderer jeg med at plassen Kabbe lå i innkjørsla te dagens 12/132.

                                                               12/132 har adresse Pilerødvegen 20 i dag


                                                                         Plassen Pillerud i 50 åra


                                                                                 

Johannes Olsen (1832)dør i 1900 av lungebetennelse og er gift og ført Kabbe. Mye tyder på at Johannes budde på sitt Kabbe i 1865. Vi veit at den siste kona, Anne, har budd på Kabbehotten, men når Johannes fløtta dit er usikkert. Eller va huset på Kabbehotten bakstehuset for Anne og kun hennes arbeidsadresse? Ho skulle ha tatt på seg baking for andre verksfolk mot betaling eller at ho fekk ein del av baksten.

Johannes si enke, Anne Isine bur fremdeles i arbeiderbolig med litt jordbruk og ho forsørges delvis av ungane i 1900. Ho bur i nærheten av Solbakken og prestesaga og da helst fremdeles på plassen Kabbe. Ho har ei ku og ho setter litt korn og litt potet. Ho har kjøkkenhage og frukttrær.

Hans bur heime og jobber på tresliperiet i 1900. Anders bur heime og jobber i støyperiet. Martin og Johannes lever også. Alle er ført med farsnavn og Kabbe.

I 1910 er Anne Kabbe føderådskone og Martin bur heime og er treskjærer og lager husflidsgjenstander.

Johannes bur også heime og er visergutt hos Cappelen.

Mye tyder på at de nå bur i ei arbeiderbrakke. De har altså flytta, for det bur til sammen 15 i boligen. Buplassen kan nå være naboplassen Pillerud. Johannes sin eldste, Ole og kona Aslaug, så vi fekk blant anna dattera Asta, som budde heile livet på Pillerud. Ho skulle ha tatt seg av sine foreldre.


Kilder: gamleholla.no - simt.no - kjerkebøkane for Hedrum, Brunlanes, Sauherad og Bø - diverse folketellingar - gravkorsa på Romnes - arealkart for nome kommune - finn en grav.no - nasjonalbiblioteket.no - histreg.no - diverse innsamla fotografier - muntlige opplysninger